Mail Server là hệ thống máy chủ được cấu hình riêng theo tên miền của doanh nghiệp, có sự tin cậy, ổn định, tốc độ nhanh, đảm bảo an toàn dữ liệu doanh nghiệp.