GMO Z.com RUNSYSTEM đã phát động chương trình từ thiện "Vì miền Trung ruột thịt" bằng nhiều hình thức quyên góp khác nhau