SSL là một chứng chỉ bảo mật, giúp đảm bảo các dữ liệu truyền giữa máy chủ và trình duyệt của người dùng đều riêng tư và toàn vẹn.