"Clock" trên Windows 11 của Microsoft được làm mới giúp người dùng làm việc hiệu quả và sáng tạo hơn, đồng thời giúp giám sát sức khỏe.