“HOSTIFY.VN” là thương hiệu thuộc Công ty GMO-Z.com RUNSYSTEM - thành viên của Tập đoàn Internet GMO hàng đầu Nhật Bản.